02 Αυγ 2017

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου 01/08/2017

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Αρ. πρωτ. 1664

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18455/4-7-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή, από την ημερομηνία πρόσληψης και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθ. 97/6-07-2017 απόφαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «καθορισμός αριθμού ατόμων και
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο)».
2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
3) τις διατάξεις του ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009
4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 582/τΒ΄/24-02-2017) του ΝΠΔΔ

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των Επιμορφωτικών Τμημάτων και των Αθλητικών Χώρων κατά την διδακτική περίοδο 2017-2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους επιμορφωτές και τους γυμναστές συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων.
Επισυνάπτεται πλήρης η προκήρυξη, η αίτηση πρόσληψης και η υπεύθυνη δήλωση.
Πατήστε εδώ για την προκήρυξη
Πατήστε εδώ για την αίτηση-πρόσληψης
Πατήστε εδώ για την υπεύθυνη δήλωση