03 Ιαν 2019

Προκήρυξη για προσλήψεις 76 ατόμων, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών, γνωστοποιεί την πρόσληψη 76 ατόμων, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου μέχρι και την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στα ακόλουθα δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ανά την Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Ακολουθεί η ανακοίνωση, το παράρτημα ΣΟΧ (30-3-2017) και το παράρτημα γλωσσομάθειας (22-11-2018)