02 Δεκ 2015

Περίληψη Ανακοίνωσης (υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2015) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε/μεταφορτώστε την προκήρυξη εδώ