05 Αυγ 2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσληψης 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει ότι παρατείνει τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ/λου 10816/28-07-2016 (ΑΔΑ 77ΩΨΩΡΦ-3ΨΝ) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού, έως Παρασκευή 12/08/2016.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (18 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2016