09 Ιαν 2018

Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας & Επιλογής Υποψηφίων της Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017, του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού»

Η υποβολή των ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών ξεκινάει από την
Τετάρτη 10/01/2018 έως και την Παρασκευή 19/01/2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ