23 Μαΐ 2017

Κριτήρια Μοριοδότησης για ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι σύμφωνα με την 145/15-5-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα κριτήρια μοριοδότησης για την ένταξη στις δομές των παιδικών σταθμών του Δήμου Ζωγράφου είναι τα ακόλουθα :

  1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Δημότης Ζωγράφου: μόρια 40

Κάτοικος Ζωγράφου: μόρια 30

  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

α) 0,00€ – 12.000,00€: μόρια 40

β) 12.001,00€ – 20.000,00€: μόρια 35

γ) 20.001,00€ – 25.000,00€: μόρια 30

δ) 25.001,00€ – 30.000,00€: μόρια 25

ε) 30.001,00€ – 40.000,00€: μόρια 20

στ) 40.001,00€ – 50.000,00€: μόρια 10

ζ) 50.001,00€ και άνω: μόρια 0

  1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

α) 1 παιδί: μόρια 5

β) 2 παιδιά: μόρια 10

γ) 3 παιδιά: μόρια 20

δ) 4 παιδιά: μόρια 30

ε) Από 5 παιδιά και άνω: + 10 μόρια για κάθε παιδί

Β. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (λόγω χηρείας ή άγαμη μητέρα)

α) 1 παιδί: μόρια 20

β) 2 παιδιά: μόρια 20

γ) 3 παιδιά: μόρια 30

δ) 4 παιδιά: μόρια 40

ε) Από 5 παιδιά και άνω: + 10 μόρια για κάθε παιδί

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Διαζευγμένη ή σε διάσταση (με επικυρωμένα έγγραφα): μόρια 15

β) Γονείς ή αδέρφια > 67% ΑΜΕΑ (πρόσφατη πιστοποίηση): μόρια 70

γ) Μητέρα φοιτήτρια: μόρια 50

δ) Πατέρας στρατιώτης: μόρια 30

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (πρόσφυγες – φυλακισμένοι, κ.α.)

Θα εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω εγγράφων και θα γίνονται δεκτά χωρίς μοριοδότηση εφόσον είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ζωγράφου.

  1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    • Εργαζόμενη μητέρα: μόρια 80

    • Εργαζόμενος γονιός μονογονεϊκής οικογένειας: μόρια 100

    • Όλες οι μορφές απασχόλησης (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, μερική απασχόληση, περιστασιακή απασχόληση κ.λπ.) με την προσκόμιση βεβαίωσης ενσήμων ασφαλιστικού φορέα και να εμφανίζει εισόδημα σε εκκαθαριστικό ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης. Υπεύθυνες Δηλώσεις εργασίας δε γίνονται δεκτές.

– Σε περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, η αίτησή της θα αξιολογείται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

– Γονείς οι οποίοι μετατίθενται λόγω επαγγέλματος (π.χ. στρατιωτικοί, ειδικευόμενοι γιατροί, εκπαιδευτικοί), θα εξετάζονται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

– Τα παιδιά του προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων εγγράφονται πέραν της δυναμικότητας και εφόσον η μητέρα εργάζεται.

5. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ: 100 μόρια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ:

α) Η μονογονεϊκή οικογένεια

β) Η εργαζόμενη μητέρα

γ) Τα χαμηλά εισοδήματα μέχρι 12.000,00€

δ) Η εντοπιότητα