23 Φεβ 2018

Διενέργεια Συνοπτικου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για Συντήρηση Κτιρίων & Έργων

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ΑΔΑΜ

Υδραυλικά Έντυπο ΤΕΥΔ

Ενημέρωση 26/2/2018: 

Σας ενημερώνουμε ότι στον πίνακα με τίτλο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ διορθώθηκε η ποσότητα του είδους με Α/Α 159 με την περιγραφή: ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 2/5″ από 60 μέτρα μήκους, που εκ παραδρομής είχε αναγραφεί στον Πίνακα Προϋπολογισμού, σε 30 μέτρα μήκους.

Παρακάτω τα Διορθωτικά Έγγραφα:

Διορθωτικό Έγγραφο

Διορθωμένος Πίνακας Προϋπολογισμού