05 Δεκ 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγιση στις 18/12/2019 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ