04 Ιαν 2017

Δημοσιοποίηση εργασιών εκσκαφής για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αρ. πρωτ. 17891/2-1-2017)