20 Ιούλ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

   ΔΗΜΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ζωγράφου

Τη σύνταξη τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ζωγράφου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σταύρου Αρμπιλιά. Η εκπόνηση του σχεδίου θα υποστηριχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών.

Το νέο σχέδιο ακολουθεί τον Οδηγό που συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Βασικοί στόχοι είναι:

  • Η ανάπτυξη δράσεων στην κατεύθυνση των τριών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης, δηλαδή πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση υλικών.
  • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων.
  • Η προώθηση δράσεων ενημέρωσης των πολιτών για την επίτευξη της μέγιστης συναίνεσης και κοινωνικής συμμετοχής.
  • Η τροφοδότηση με στοιχεία και προτάσεις της διαδικασίας αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η Διοίκηση του Δήμου Ζωγράφου θα διερευνήσει παράλληλα τη δυνατότητα διαδημοτικών συνεργασιών με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και την ελαχιστοποίηση του κόστους του νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων.