01 Φεβ 2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ Π.Α.γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πρόσληψη (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθληση για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) της Γ.Γ.Α για την περίοδο 2018-19 που θα υλοποιήσει το Ν.Π.Δ.Δ
«Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Κατά των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους
ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του φορέα μας (Ανακρέοντος 60, 2 ος Όροφος) εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της
ανάρτησης τους, δηλαδή από Δευτέρα 4/02/2019 έως και την Τετάρτη 13-02-2019.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ