29 Ιούν 2015

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. («Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ   2/2015 ή στην Διαύγεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.3

Info:
Ανακρέοντος 60-15771
Τηλ. 777.1007 & 210 – 777.97.05
Email: maxiadhz@gmail.com